Краткие консультации
Юристы нашей фирмы готовы ответить на Ваши вопросы.
Воспользуетесь уникальной возможностью получить компетентный ответ профессионала.
Достаточно заполнить форму консультации, и вы получите ответ.

Вопросы:
 1. Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Fentanyl Pillen zu verkaufen Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Wo man Kristallmeth online kauft Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Kaufen Sie Mephedron Online ohne Rezept Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí
 2. Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Wo kann ich Xanax kaufen? Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí kaufen knacken online Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí AM-1220 zu verkaufen Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí
 3. Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê
 4. Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê
 5. Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Kaufen Sie XTC Pillen online Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Bestellen Amphetamin-Pillen, Kapseln, Pulver Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Kaufen Sie MDMA-Pulver online Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí
 6. Àëàíüÿ Ìîäåíà Çàêëàäêè ýêñòàçè â Ëàáûòíàíãè Äæâàðè Купить lsd в Пугачёв Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Áèðîáèäæàíå Ñïàéñ â Ãàâðèëîâ-ßì Êóïèòü Ì¨Ä Íàçûâàåâñê Êîíäîïîãà Марихуана закладка Ñïàéñ â Ñâèðñê Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí) Êâàðåëè Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - RED Íàáåðåæíûå ×åëíû Купить Винт Бирюч Ïðîïóñê â Âèëþ÷èíñê Ñîáèíêà Êèðîâ Ìöåíñê Òóëà Пипетка для курения Àíñè Êèíóëè nelegalo biz Ñàðàïóë Çàêëàäêè ñàðàòîâ ñîëü î. Ñàìîñ
 7. Ïîðòóãàëèÿ Àíäîððà Êîòëàñ MDMA â Ñûêòûâêàðå Новомосковск закладки Êîñòà Áëàíêà Ðåàãåíò â Íåìàíå Èòàëèÿ ÀÎÑÒÀ/ÏÈËÀ Êèðîâî-×åïåöê Шишки ак47 в Волжском Ñëîâàêèÿ Àðõàíãåëüñê Ìèëàí Íèæíåâàðòîâñê Êîíòàêòû ShamaRC Мемантин трип Ôëîðåíöèÿ Ìîñêâà Ëåôîðòîâî Áåðäñê Ãåðîèí ïî çàêëàäêå ìîñêâà Êóïèòü ìàðêè ëñä ìîñêâà цена на кокаин Êàê áóäåò ïî öûãàíñêè ïðèâåò Êëàä áèç ðó 222rc biz â îáõîä áëîêèðîâêè Òðîèöê (×åëÿáèíñêàÿ îáë) Íèæíèé Òàãèë
 8. buty skorzane zimowe Srem wycieczki Knurow kup buty Luban kup iphone Starogard Gdanski Россыпь в Новоалександровске kup laptopa Ostrow Mazowiecka Kup heroine Siedlce zegarki meskie z paskiem Boleslawiec Jak zarobic pieniadzeWarszawa Легал сайт Jak zrobic tosta Swiebodzice Jak rysowac Czeladz Jak zajsc w ciaze Czestochowa Kaufen Weed Herne Kup kokaine Walbrzych Купить mdma в Куса Kaufen MDMA Mulheim an der Ruhr zegarki meskie z paskiem Zamosc kupuj ubrania dla dzieci Konskie Kup chwast Wodzislaw Slaski kup perfumy Trzebinia
 9. kupuj ubrania Bialystok Jak zawiazac krawat Malbork kup laptopa Bielsk Podlaski buty Zamosc Закладки героин в Москве kup samochod Oswiecim Jak zawiazac krawat Kwidzyn Kaufen Amphetamin Solingen Kup Pink Speed Paste Tarnowskie Gory Купить бошки в Ульяновск Jak zarobic pieniadzeReda Jak sie calowac Chojnice kupuj ubrania Kobylka kup perfumy Pulawy kup komputer Oswiecim Закладки стаф в Ужуре Drogen bestellen Bergisch Gladbach kupuj urzadzenia Kalisz Jak zrobic nalesniki Czerwionka-Leszczyny kup iphone Starogard Gdanski Jak schudnac Zyrardow
 10. Jak zawiazac krawat Kwidzyn Jak rysowac Pila kupuj ubrania dla dzieciBytom Jak napisac list motywacyjny Klodzko Реагент в Городце buty skorzane zimowe Ostrowiec Swietokrzyski kupuj ubrania Wrzesnia zegarki Sosnowiec Kaufen Kokain Bremer­haven Мдма экстази купить Jak schudnac Rydultowy Jak rysowac Lubliniec buty Biala Podlaska Drogen bestellen Saarbrucken kupuj ubrania Lubartow Купить Кристаллы Задонск kup komputer Walcz kup mieszkanie Lublin Jak stracic brzuch Jastrzebie-Zdroj Jak zrobic tosta Gorzow Wielkopolski kup samochod Mragowo
 11. kup zabawki Piekary Slaskie kup komputer Krosno Kaufen Northern Light Wiesbaden Kaufen Pinke Speed Paste Solingen Мефедрон ощущения kup perfumy Elk Jak rysowac Koscian kupuj ubrania dla dzieciMalbork Kup Amnesia Haze Katowice спайс рязань Jak rysowac Tczew kup samochod Jastrzebie-Zdroj kup laptopa Grudziadz kup koszule Gostyn kupuj zimowe ubraniaLaziska Gorne Курят ли грибы Jak zrobic nalesniki Piastow Jak rysowac Ozorkow koledzy z klasy plus w Polsce Jak sie calowac Lubliniec kup laptopa Bielawa
 12. Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.
 13. Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.
 14. Èçáåðáàø êóïèòü êîêñ Àðñåíüåâ êóïèòü êîêñ Êðîíøòàäò êóïèòü Ïûëü Ïîëîöê êóïèòü Ïûëü Купить Кокаин в Абдулино Áóçóëóê êóïèòü èíåé Âåðõíÿÿ Ïûøìà êóïèòü Êîêà Ôàíèïîëü êóïèòü Áåëûé Èøèìáàé êóïèòü êîêñ Тест на морфий Âåðõíÿÿ Ïûøìà êóïèòü Ðàôèíàä Ôîêèíî êóïèòü Øìûã Òåéêîâî êóïèòü cocaine Ñåìåé êóïèòü Ñíåã Äçåðæèíñê êóïèòü óñêîðèòåëü Rc biz хабаровск Òóéìàçû êóïèòü Êîêà Âûñîêîå êóïèòü Áåëûé Îëåíåãîðñê êóïèòü Ïûëü Äþðòþëè êóïèòü Ñíåã Æèçäðà êóïèòü Áåëûé
 15. Êóïèòü Íàðêîòèêè Ìèêñ Ñïàéñ Ïàâëîäàð Çàêëàäêè áîøêè â Âûøíåì Âîëî÷êå Íàðêîòèêè â êàçàõñòàíå Ãäå âçÿòü ñïàéñà Купить molly Усинск Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Èñèëüêóëå Çàêëàäêè LSD â Çëûíêå Îòïðàâêà ïî ÑÍà Êûçêàëåñè Кристалл мичуринск Ìîñêâà ÑÂÀÎ êóïèòü Êîêàèí HQ Êàóíàñ (Ëèòâà) Ìîñêâà Ðîñòîêèíî Äàóãàâïèëñ (Ëàòâèÿ) Óëàí-Óäý Пробный период Ïðîäàæà àâòî â ×åëÿáèíñêå Ìîñêâà Áóòûðñêèé Êóïèòü Êîêàèí â Óäà÷íîì Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå Ìîñêâà Õàìîâíèêè
 16. Êóïèòü êîäåèí Ðóáöîâñê À÷èíñê Ñïàéñ â Ìàêóøèíî Çëàòîóñò Как курят фен Ãîìåëü Êóïèòü Ñïàéñ ×àïëûãèí Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ìàêàðüåâå Çàêëàäêè ãåðîèí â Îðñêå Купить закладки шишки в Светлограде Êèðîâ Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé Áîøêè â Âûáîðãå Ãäûíÿ êóïèòü áîøêè Ìîñêâà Àêàäåìè÷åñêèé Кальяны на севастопольской сайт Ëåéïöèã Ùåðáèíêà Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Ïóäîæå Èíîçåìöåâî Êóïèòü Ñïàéñ Ïåðìü
 17. Àïðåëåâêà Êóïèòü Ñïàéñ Ñîñåíñêèé Êóïèòü Íàñâàé Êðàñíîÿðñê Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ïåíçå Не запускается Тор Браузер Ãåëåíäæèê êóïèòü ìàðèõóàíó Çàêëàäêè ìàðêè â Øàãîíàðå Íàçàðîâî Àðìàâèð Где растет эфедра Ñîñíîâûé Áîð Êóïèòü ìîðôèé Õèìêè Áàëàõíà WhatsApp Web Ãðÿçè Закладки шишки в Ейске Ýëåêòðîñòàëü Ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ïðèìåíåíèÿ êîíîïëè Êóïèòü Ãàø ßðîâîå Íàðòêàëà Êóïèòü Ãàøèø â Ïëàâñê
 18. ×åõèÿ Èíãóøåòèÿ êóïèòü Còèìóëÿòîðû Ìîñêâà Ñàâ¸ëêè Âèòîðèÿ Гашиш санкт петербург Ìîñêâà ÖÀÎ Ìèíåðàëüíûå Âîäû Ìèëàí Ñëîáîäñêîé Что такое бульбик Ãäå ìîæíî êóïèòü ãàøèø Ñìîëåíñê ñïàéñ Ãàøèø áîøêè Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Äçåðæèíñêå Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Þæíî-ñóõîêóìñêå Старопарголовский массив Õèìêè Íàäûì À÷èíñê Êóïèòü Ýêñòàçè Ìàìàäûø Ìàðèõóàíà àâòîöâåò
 19. ×åì çàíÿòüñÿ ïîä ñïèäàìè Ìîñêâà Ôèë¸âñêèé ïàðê Êðàñíîäàð êîêàèí êóïèòü 79505559638 àìôåòàìèí ìåôåäðîí Наркотики продажа екатеринбург Ëåãàëêà òâåðü Óôà Äæâàðè Êóïèòü ãàøèø áîøêè â ñïá Шишки наркотики Àíàëèç ìî÷è íà ìàðèõóàíó Êóðìàéîð Ëèäà Êóïèòü Ñêîðîñòü Àáàêàí Mdma mitsubishi Закладки трамадол вКамышлове Ìóðîì Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Êóðãàíèíñêå Êóïèòü Àìôåòàìèí Ñòàðûé Îñêîë Êîêàèí öåíà Ãàøèø áàëàøèõà
 20. Ñîëü â Êèìðû Ñóäèñëàâëü Ìåòàäîí ìîñêâà Íàðêîòèêè â Êàðàñóêå Героин по закладкам Ìîñêâà Ñîêîëèíàÿ ãîðà Ñîðò Super Skunk êóïèòü Ñóïåð Ñêàíê ñåìåíà Êóïèòü Äóðü Íåÿ Ìîäåíà Купить Гашиш в Лангепас Èíäèêàòîð ÒÌÀ êàíàë èëè tma Èðêóòñê ×òî òàêîå ìåòèëýôåäðîí Ìîñêâà Òóøèíî Ñåâåðíîå Êóïèòü ñêîðîñòü â Áàëòèéñê Бошки одесса закладки Êîçëîâêà êóïèòü çàêëàäêó Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ) Êóïèòü ãåðîèí â Ñàðàïóë Êèïð Ñîñíîâûé Áîð Ãàøèø â Íèæíåì Íîâãîðîäå
 21. Buy actos online in uk buy acticin shipped to florida [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]buy acticin shipped to florida[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm buy acticin shipped to florida buy abilify 10mg fast delivery [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]buy abilify 10mg fast delivery[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm buy abilify 10mg fast delivery us actos online buy [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]us actos online buy[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm us actos online buy
 22. Looking for discount on acticin generic acticin online without prescription [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]generic acticin online without prescription[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm generic acticin online without prescription have buy abilify online cheap [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]have buy abilify online cheap[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm have buy abilify online cheap buy uk actos [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]buy uk actos[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm buy uk actos
 23. Abilify mail order buy acticin with free shipping [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]buy acticin with free shipping[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm buy acticin with free shipping abilify online without prescription uk [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]abilify online without prescription uk[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm abilify online without prescription uk discount actos in jacksonville [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]discount actos in jacksonville[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm discount actos in jacksonville
 24. Cheap actos pharmacy in canada cost acticin generic [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]cost acticin generic[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm cost acticin generic photo of abilify discount abilify [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]photo of abilify discount abilify[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm photo of abilify discount abilify discount actos in jacksonville [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]discount actos in jacksonville[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm discount actos in jacksonville
 25. Us pharmacy price for actos order acticin la [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]order acticin la[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm order acticin la generc abilify discount [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]generc abilify discount[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm generc abilify discount actos mail order fed ex [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]actos mail order fed ex[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm actos mail order fed ex
 26. Los angele buy cheap aciphex cheap aciphex overnight [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]cheap aciphex overnight[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm cheap aciphex overnight pharmacies accutane shipping cod saturday [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]pharmacies accutane shipping cod saturday[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm pharmacies accutane shipping cod saturday buy cheap acomplia [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]buy cheap acomplia[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm buy cheap acomplia
 27. Overnight acomplia ups cod find cheap aciphex without prescription [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]find cheap aciphex without prescription[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm find cheap aciphex without prescription buy accutane online on april [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]buy accutane online on april[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm buy accutane online on april buy cheap acomplia [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]buy cheap acomplia[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm buy cheap acomplia
 28. Drug order aciphex order aciphex saturday delivery [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]order aciphex saturday delivery[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm order aciphex saturday delivery cheap accutane accutane pharmacy [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]cheap accutane accutane pharmacy[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm cheap accutane accutane pharmacy discount pharmacy purchase acomplia [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]discount pharmacy purchase acomplia[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm discount pharmacy purchase acomplia
 29. Acomplia overnight cod no prescription buy generic aciphex online [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]buy generic aciphex online[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm buy generic aciphex online buy accutane from mexico online [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]buy accutane from mexico online[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm buy accutane from mexico online buy acomplia cheap us [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]buy acomplia cheap us[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm buy acomplia cheap us
 30. Я имею дом в собственности который достался по наследству от отца. Моя тетя(сестра отца) подала на меня в суд на раздел имущества. Требуя долю дома от своего отца, те.моего деда.Т.к. ранее дом был оформлен не на моем отце , а на деде(т.е. отец моей тети и моего отца). А дед умер в 2001г. , а в суд подала сейчас. Возможен ли раздел имущества, между мной и моей тете после 12 лет. давности.
 31. Здравствуйте!Хочу подать на алименты на своего мужа.У нас есть совместная дочь 12 лет.Мы всегда проживали на моей жил.площади,но дочь прописана вместе с отцом по другому адресу,но там никогда не проживала.В исковом заявлении указана справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом.Как в таком случае поступить? Спасибо.
 32. Порвал мелиционеру форму. Что мне грозит?
 33. после увольнения год назад,не получил до сих пор никаких выплат,в том числе задержанную з/п за два месяца и отпускные-мои действия?
 34. я посредник между покупателем и продавцом. как правильно заключить договор так, чтоб они не начали работать на прямую?
 35. Здравствуйте! Я принята на работу на время отсутствия основного работника (на время декретного отпуска).Теперь сама на 8 неделе беременности. Могут ли со мной расторгнуть договор если основной работник досрочно выйдет с декретного отпуска? Даже если я уйду в декрет в положенный срок, то какие права мне гарантированы? Спаисбо
 36. Не находился в отпуске 20 месяцев, из них 7 месяцев провел в техшколе (повышение классификации. Должен работодатель выплатить компенсацию? И Какая статья ТК
 37. Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет в отношении не оконченного строительством жилого дома
 38. Задать вопрос
Вопрос: Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Fentanyl Pillen zu verkaufen Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Wo man Kristallmeth online kauft Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Kaufen Sie Mephedron Online ohne Rezept Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Wo kann ich Xanax kaufen? Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí kaufen knacken online Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí AM-1220 zu verkaufen Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Kaufen Sie XTC Pillen online Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Bestellen Amphetamin-Pillen, Kapseln, Pulver Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Kaufen Sie MDMA-Pulver online Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí Êóïèòü Êîêàèí

Ответ:

Вопрос: Àëàíüÿ Ìîäåíà Çàêëàäêè ýêñòàçè â Ëàáûòíàíãè Äæâàðè Купить lsd в Пугачёв Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Áèðîáèäæàíå Ñïàéñ â Ãàâðèëîâ-ßì Êóïèòü Ì¨Ä Íàçûâàåâñê Êîíäîïîãà Марихуана закладка Ñïàéñ â Ñâèðñê Ïàâëîäàð (Êàçàõñòàí) Êâàðåëè Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - RED Íàáåðåæíûå ×åëíû Купить Винт Бирюч Ïðîïóñê â Âèëþ÷èíñê Ñîáèíêà Êèðîâ Ìöåíñê Òóëà Пипетка для курения Àíñè Êèíóëè nelegalo biz Ñàðàïóë Çàêëàäêè ñàðàòîâ ñîëü î. Ñàìîñ

Ответ:

Вопрос: Ïîðòóãàëèÿ Àíäîððà Êîòëàñ MDMA â Ñûêòûâêàðå Новомосковск закладки Êîñòà Áëàíêà Ðåàãåíò â Íåìàíå Èòàëèÿ ÀÎÑÒÀ/ÏÈËÀ Êèðîâî-×åïåöê Шишки ак47 в Волжском Ñëîâàêèÿ Àðõàíãåëüñê Ìèëàí Íèæíåâàðòîâñê Êîíòàêòû ShamaRC Мемантин трип Ôëîðåíöèÿ Ìîñêâà Ëåôîðòîâî Áåðäñê Ãåðîèí ïî çàêëàäêå ìîñêâà Êóïèòü ìàðêè ëñä ìîñêâà цена на кокаин Êàê áóäåò ïî öûãàíñêè ïðèâåò Êëàä áèç ðó 222rc biz â îáõîä áëîêèðîâêè Òðîèöê (×åëÿáèíñêàÿ îáë) Íèæíèé Òàãèë

Ответ:

Вопрос: buty skorzane zimowe Srem wycieczki Knurow kup buty Luban kup iphone Starogard Gdanski Россыпь в Новоалександровске kup laptopa Ostrow Mazowiecka Kup heroine Siedlce zegarki meskie z paskiem Boleslawiec Jak zarobic pieniadzeWarszawa Легал сайт Jak zrobic tosta Swiebodzice Jak rysowac Czeladz Jak zajsc w ciaze Czestochowa Kaufen Weed Herne Kup kokaine Walbrzych Купить mdma в Куса Kaufen MDMA Mulheim an der Ruhr zegarki meskie z paskiem Zamosc kupuj ubrania dla dzieci Konskie Kup chwast Wodzislaw Slaski kup perfumy Trzebinia

Ответ:

Вопрос: kupuj ubrania Bialystok Jak zawiazac krawat Malbork kup laptopa Bielsk Podlaski buty Zamosc Закладки героин в Москве kup samochod Oswiecim Jak zawiazac krawat Kwidzyn Kaufen Amphetamin Solingen Kup Pink Speed Paste Tarnowskie Gory Купить бошки в Ульяновск Jak zarobic pieniadzeReda Jak sie calowac Chojnice kupuj ubrania Kobylka kup perfumy Pulawy kup komputer Oswiecim Закладки стаф в Ужуре Drogen bestellen Bergisch Gladbach kupuj urzadzenia Kalisz Jak zrobic nalesniki Czerwionka-Leszczyny kup iphone Starogard Gdanski Jak schudnac Zyrardow

Ответ:

Вопрос: Jak zawiazac krawat Kwidzyn Jak rysowac Pila kupuj ubrania dla dzieciBytom Jak napisac list motywacyjny Klodzko Реагент в Городце buty skorzane zimowe Ostrowiec Swietokrzyski kupuj ubrania Wrzesnia zegarki Sosnowiec Kaufen Kokain Bremer­haven Мдма экстази купить Jak schudnac Rydultowy Jak rysowac Lubliniec buty Biala Podlaska Drogen bestellen Saarbrucken kupuj ubrania Lubartow Купить Кристаллы Задонск kup komputer Walcz kup mieszkanie Lublin Jak stracic brzuch Jastrzebie-Zdroj Jak zrobic tosta Gorzow Wielkopolski kup samochod Mragowo

Ответ:

Вопрос: kup zabawki Piekary Slaskie kup komputer Krosno Kaufen Northern Light Wiesbaden Kaufen Pinke Speed Paste Solingen Мефедрон ощущения kup perfumy Elk Jak rysowac Koscian kupuj ubrania dla dzieciMalbork Kup Amnesia Haze Katowice спайс рязань Jak rysowac Tczew kup samochod Jastrzebie-Zdroj kup laptopa Grudziadz kup koszule Gostyn kupuj zimowe ubraniaLaziska Gorne Курят ли грибы Jak zrobic nalesniki Piastow Jak rysowac Ozorkow koledzy z klasy plus w Polsce Jak sie calowac Lubliniec kup laptopa Bielawa

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü ñòèìóëÿòîðû: êîêàèí, àìôåòàìèí, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû. êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ìàðèõóàíó: ãàøèø, øèøêè, áîøêè, ïëàí, ãèäðîïîíèêó êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü êîêàèí, êîêñ, àôìåòàìèí, ñïèäû, ñêîðîñòü, ìäìà, ãåðîèí Êóïèòü ýêñòàçè: MDMA òàáëåòêè, XTC, äèñêè, êðóãëûå, Ecstasy.

Ответ:

Вопрос: Èçáåðáàø êóïèòü êîêñ Àðñåíüåâ êóïèòü êîêñ Êðîíøòàäò êóïèòü Ïûëü Ïîëîöê êóïèòü Ïûëü Купить Кокаин в Абдулино Áóçóëóê êóïèòü èíåé Âåðõíÿÿ Ïûøìà êóïèòü Êîêà Ôàíèïîëü êóïèòü Áåëûé Èøèìáàé êóïèòü êîêñ Тест на морфий Âåðõíÿÿ Ïûøìà êóïèòü Ðàôèíàä Ôîêèíî êóïèòü Øìûã Òåéêîâî êóïèòü cocaine Ñåìåé êóïèòü Ñíåã Äçåðæèíñê êóïèòü óñêîðèòåëü Rc biz хабаровск Òóéìàçû êóïèòü Êîêà Âûñîêîå êóïèòü Áåëûé Îëåíåãîðñê êóïèòü Ïûëü Äþðòþëè êóïèòü Ñíåã Æèçäðà êóïèòü Áåëûé

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü Íàðêîòèêè Ìèêñ Ñïàéñ Ïàâëîäàð Çàêëàäêè áîøêè â Âûøíåì Âîëî÷êå Íàðêîòèêè â êàçàõñòàíå Ãäå âçÿòü ñïàéñà Купить molly Усинск Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Èñèëüêóëå Çàêëàäêè LSD â Çëûíêå Îòïðàâêà ïî ÑÍà Êûçêàëåñè Кристалл мичуринск Ìîñêâà ÑÂÀÎ êóïèòü Êîêàèí HQ Êàóíàñ (Ëèòâà) Ìîñêâà Ðîñòîêèíî Äàóãàâïèëñ (Ëàòâèÿ) Óëàí-Óäý Пробный период Ïðîäàæà àâòî â ×åëÿáèíñêå Ìîñêâà Áóòûðñêèé Êóïèòü Êîêàèí â Óäà÷íîì Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå Ìîñêâà Õàìîâíèêè

Ответ:

Вопрос: Êóïèòü êîäåèí Ðóáöîâñê À÷èíñê Ñïàéñ â Ìàêóøèíî Çëàòîóñò Как курят фен Ãîìåëü Êóïèòü Ñïàéñ ×àïëûãèí Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ìàêàðüåâå Çàêëàäêè ãåðîèí â Îðñêå Купить закладки шишки в Светлограде Êèðîâ Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé Áîøêè â Âûáîðãå Ãäûíÿ êóïèòü áîøêè Ìîñêâà Àêàäåìè÷åñêèé Кальяны на севастопольской сайт Ëåéïöèã Ùåðáèíêà Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Ïóäîæå Èíîçåìöåâî Êóïèòü Ñïàéñ Ïåðìü

Ответ:

Вопрос: Àïðåëåâêà Êóïèòü Ñïàéñ Ñîñåíñêèé Êóïèòü Íàñâàé Êðàñíîÿðñê Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ïåíçå Не запускается Тор Браузер Ãåëåíäæèê êóïèòü ìàðèõóàíó Çàêëàäêè ìàðêè â Øàãîíàðå Íàçàðîâî Àðìàâèð Где растет эфедра Ñîñíîâûé Áîð Êóïèòü ìîðôèé Õèìêè Áàëàõíà WhatsApp Web Ãðÿçè Закладки шишки в Ейске Ýëåêòðîñòàëü Ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ïðèìåíåíèÿ êîíîïëè Êóïèòü Ãàø ßðîâîå Íàðòêàëà Êóïèòü Ãàøèø â Ïëàâñê

Ответ:

Вопрос: ×åõèÿ Èíãóøåòèÿ êóïèòü Còèìóëÿòîðû Ìîñêâà Ñàâ¸ëêè Âèòîðèÿ Гашиш санкт петербург Ìîñêâà ÖÀÎ Ìèíåðàëüíûå Âîäû Ìèëàí Ñëîáîäñêîé Что такое бульбик Ãäå ìîæíî êóïèòü ãàøèø Ñìîëåíñê ñïàéñ Ãàøèø áîøêè Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Äçåðæèíñêå Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Þæíî-ñóõîêóìñêå Старопарголовский массив Õèìêè Íàäûì À÷èíñê Êóïèòü Ýêñòàçè Ìàìàäûø Ìàðèõóàíà àâòîöâåò

Ответ:

Вопрос: ×åì çàíÿòüñÿ ïîä ñïèäàìè Ìîñêâà Ôèë¸âñêèé ïàðê Êðàñíîäàð êîêàèí êóïèòü 79505559638 àìôåòàìèí ìåôåäðîí Наркотики продажа екатеринбург Ëåãàëêà òâåðü Óôà Äæâàðè Êóïèòü ãàøèø áîøêè â ñïá Шишки наркотики Àíàëèç ìî÷è íà ìàðèõóàíó Êóðìàéîð Ëèäà Êóïèòü Ñêîðîñòü Àáàêàí Mdma mitsubishi Закладки трамадол вКамышлове Ìóðîì Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Êóðãàíèíñêå Êóïèòü Àìôåòàìèí Ñòàðûé Îñêîë Êîêàèí öåíà Ãàøèø áàëàøèõà

Ответ:

Вопрос: Ñîëü â Êèìðû Ñóäèñëàâëü Ìåòàäîí ìîñêâà Íàðêîòèêè â Êàðàñóêå Героин по закладкам Ìîñêâà Ñîêîëèíàÿ ãîðà Ñîðò Super Skunk êóïèòü Ñóïåð Ñêàíê ñåìåíà Êóïèòü Äóðü Íåÿ Ìîäåíà Купить Гашиш в Лангепас Èíäèêàòîð ÒÌÀ êàíàë èëè tma Èðêóòñê ×òî òàêîå ìåòèëýôåäðîí Ìîñêâà Òóøèíî Ñåâåðíîå Êóïèòü ñêîðîñòü â Áàëòèéñê Бошки одесса закладки Êîçëîâêà êóïèòü çàêëàäêó Euro HQ Hash (×ÅÐÍÛÉ) Êóïèòü ãåðîèí â Ñàðàïóë Êèïð Ñîñíîâûé Áîð Ãàøèø â Íèæíåì Íîâãîðîäå

Ответ:

Вопрос: Buy actos online in uk buy acticin shipped to florida [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]buy acticin shipped to florida[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm buy acticin shipped to florida buy abilify 10mg fast delivery [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]buy abilify 10mg fast delivery[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm buy abilify 10mg fast delivery us actos online buy [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]us actos online buy[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm us actos online buy

Ответ:

Вопрос: Looking for discount on acticin generic acticin online without prescription [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]generic acticin online without prescription[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm generic acticin online without prescription have buy abilify online cheap [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]have buy abilify online cheap[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm have buy abilify online cheap buy uk actos [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]buy uk actos[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm buy uk actos

Ответ:

Вопрос: Abilify mail order buy acticin with free shipping [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]buy acticin with free shipping[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm buy acticin with free shipping abilify online without prescription uk [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]abilify online without prescription uk[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm abilify online without prescription uk discount actos in jacksonville [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]discount actos in jacksonville[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm discount actos in jacksonville

Ответ:

Вопрос: Cheap actos pharmacy in canada cost acticin generic [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]cost acticin generic[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm cost acticin generic photo of abilify discount abilify [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]photo of abilify discount abilify[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm photo of abilify discount abilify discount actos in jacksonville [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]discount actos in jacksonville[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm discount actos in jacksonville

Ответ:

Вопрос: Us pharmacy price for actos order acticin la [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm"]order acticin la[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acticin.htm order acticin la generc abilify discount [url="http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm"]generc abilify discount[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/abilify.htm generc abilify discount actos mail order fed ex [url="http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm"]actos mail order fed ex[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/actos.htm actos mail order fed ex

Ответ:

Вопрос: Los angele buy cheap aciphex cheap aciphex overnight [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]cheap aciphex overnight[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm cheap aciphex overnight pharmacies accutane shipping cod saturday [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]pharmacies accutane shipping cod saturday[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm pharmacies accutane shipping cod saturday buy cheap acomplia [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]buy cheap acomplia[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm buy cheap acomplia

Ответ:

Вопрос: Overnight acomplia ups cod find cheap aciphex without prescription [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]find cheap aciphex without prescription[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm find cheap aciphex without prescription buy accutane online on april [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]buy accutane online on april[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm buy accutane online on april buy cheap acomplia [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]buy cheap acomplia[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm buy cheap acomplia

Ответ:

Вопрос: Drug order aciphex order aciphex saturday delivery [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]order aciphex saturday delivery[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm order aciphex saturday delivery cheap accutane accutane pharmacy [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]cheap accutane accutane pharmacy[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm cheap accutane accutane pharmacy discount pharmacy purchase acomplia [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]discount pharmacy purchase acomplia[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm discount pharmacy purchase acomplia

Ответ:

Вопрос: Acomplia overnight cod no prescription buy generic aciphex online [url="http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm"]buy generic aciphex online[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/aciphex.htm buy generic aciphex online buy accutane from mexico online [url="http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm"]buy accutane from mexico online[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/accutane.htm buy accutane from mexico online buy acomplia cheap us [url="http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm"]buy acomplia cheap us[/url] http://www.romutec.de/libs/vars/acomplia.htm buy acomplia cheap us

Ответ:

Вопрос: Я имею дом в собственности который достался по наследству от отца. Моя тетя(сестра отца) подала на меня в суд на раздел имущества. Требуя долю дома от своего отца, те.моего деда.Т.к. ранее дом был оформлен не на моем отце , а на деде(т.е. отец моей тети и моего отца). А дед умер в 2001г. , а в суд подала сейчас. Возможен ли раздел имущества, между мной и моей тете после 12 лет. давности.

Ответ:

Вопрос: Здравствуйте!Хочу подать на алименты на своего мужа.У нас есть совместная дочь 12 лет.Мы всегда проживали на моей жил.площади,но дочь прописана вместе с отцом по другому адресу,но там никогда не проживала.В исковом заявлении указана справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом.Как в таком случае поступить? Спасибо.

Ответ:

Вопрос: Порвал мелиционеру форму. Что мне грозит?

Ответ:

Вопрос: после увольнения год назад,не получил до сих пор никаких выплат,в том числе задержанную з/п за два месяца и отпускные-мои действия?

Ответ:

Вопрос: я посредник между покупателем и продавцом. как правильно заключить договор так, чтоб они не начали работать на прямую?

Ответ:

Вопрос: Здравствуйте! Я принята на работу на время отсутствия основного работника (на время декретного отпуска).Теперь сама на 8 неделе беременности. Могут ли со мной расторгнуть договор если основной работник досрочно выйдет с декретного отпуска? Даже если я уйду в декрет в положенный срок, то какие права мне гарантированы? Спаисбо

Ответ:

Вопрос: Не находился в отпуске 20 месяцев, из них 7 месяцев провел в техшколе (повышение классификации. Должен работодатель выплатить компенсацию? И Какая статья ТК

Ответ:

Вопрос: Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет в отношении не оконченного строительством жилого дома

Ответ:

Задать вопрос
Ваше имя:
Укажите Ваш E-mail:
Вопрос:
Введите сумму чисел: 22 + 22 =
Ответы смотрите на сайте.